English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Deklaracja dostępności


 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych 

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-05-10.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna:

Część multimediów zamieszczonych w serwisie nie jest dostępna ze względu na brak odpowiednich tekstów alternatywnych.

Dokonujemy wszelkich starań, by systematycznie uzupełniać teksty alternatywne ww. multimediów (patrz: Wyłączenia).

Wyłączenia:

Treści prezentujące niektóre dzieła sztuki i zabytki zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-21.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Szelingowska, dostepnosc@etnomuzeum.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533325435. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Niniejsza deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej związanej z projektem „Wirtualne muzeum drzeworytów ludowych”. O dostępności architektonicznej Muzeum Etnograficznego w Krakowie można przeczytać na stronie etnomuzeum.eu.